Skip links

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(AYDINLATMA METNİ) 

DRAA Klinik; hastalarının, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (Aydınlatma Metni) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun 10. maddesi çerçevesinde DRAA Klinika ortopedi ve travmatoloji, beslenme ve diyet, ortopedik tabanlık, ozon tedavileri, anti aging, egzersiz tedavileri ve cilt bakımı uygulamaları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (TCKN, Pasaport no, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, mesleğiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (Kişisel Veriler) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair DRAA Klinik’in “Veri Sorumlusu” olarak;  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DRAA Klinik, Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, DRAA Klinik tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Veriler ‘in İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu DRAA Klinik tarafından hizmetlerini verdiğimiz tedavi programlarını yürütmek ve geliştirmek amaçları ile işlenebilir.

Kişisel Veriler ’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler, DRAA Klinik tarafından tedavi süreçleri boyunca uyguladığımız hizmetler kapsamında kişisel verilerinizi işlemek durumunda kalır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, DRAA Klinik tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

DRAA Klinik, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler ‘in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Verileriniz DRAA Klinik tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, sağlık ile alakalı kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca DRAA Klinik tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan sağlık hizmeti veren kuruluşlara üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler DRAA Klinik tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. DRAA Klinik bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile AA Medical Center söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

  • Kişisel Veriler ‘inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Veriler ‘inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler ‘inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Veriler ‘inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler ‘inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler ‘in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Veriler ’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi  info@draaklinik.com ve info@draydinarslan.com elektronik posta adreslerinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, DRAA Klinik tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

DRAA Klinik 

SME SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20/1, Ataköy Towers A Blok D: 105, 34158 Bakırköy-İstanbul

Tel :+90 212 823 51 03   /   +90 531 782 05 66

WhatsApp WhatsApp
Hemen Ara